Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov


v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“/ a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej len „GDPR“/

Aktualizované: 25.5.2018

Tento dokument obsahuje informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4,
Bratislava 816 23, IČO: 00 585 441 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79/B

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“), môže spracovávať (t.j. získavať,
zaznamenávať, uchovávať a poskytovať) osobné údaje získané od užívateľov
webovej stránkywww.preistotu.sk (ďalej len „webstránka“).

Vlastníkom domény webstránky je a osobné údaje v mene Prevádzkovateľa
spracúva spoločnosť MediaCom Bratislava, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8,
821 08 Bratislava, IČO: 35 832 703, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26182/B (ďalej ako
„Sprostredkovateľ“).

Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa pre spracovanie osobných údajov užívateľov webstránky je možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovedna.osoba@groupm.com.

Prevádzkovateľ je pevne odhodlaný chrániť súkromie užívateľov internetu
a podporovať dôveru užívateľov v internet. Z tohto dôvodu
Prevádzkovateľ neustále vyhodnocuje nové spôsoby ochrany súkromia
užívateľov v online prostredí.

Účelom tejto Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov je poskytnúť
užívateľom jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania ich
osobných údajov získaných Prevádzkovateľom prostredníctvom webstránky.
Nižšie uvedený text popisuje, ako Prevádzkovateľ osobné údaje užívateľov
získava a ako s nimi po ich získaní nakladá.

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Komentáre

Pridaním komentáru na webstránku udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas na
spracovanie všetkých osobných údajov, ktoré vyplníte vo formulári,
prostredníctvom ktorého svoj komentár na webstránku pridáte, alebo ktoré
budú v súvislosti s pridaním Vášho komentára načítané z webstránok tretích
strán. Jedná sa najmä o Vaše meno a priezvisko, prípadne prezývku, pod
ktorou komentár píšete a profilovú fotografiu pripojenú k Vášmu komentáru,
pokiaľ komentár píšete ako prihlásený užívateľ webstránky tretej strany
(napr. facebook).

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, pričom
poskytnutie Vášho súhlasu je založené na zásade dobrovoľnosti.

Na aký účel používame Vaše osobné údaje

Osobné údaje obsiahnuté v komentároch pridaných na webstránku používame
spolu so samotnými komentármi prostredníctvom ich zverejnenia na webstránke
na obohatenie obsahu webstránky a na prezentáciu vzťahu verejnosti a
zákazníkov Prevádzkovateľa k jeho produktom a službám.

Osobné údaje, ktoré získavame z kontaktných formulárov, používame na
kontaktovanie Vašej osoby na základe Vami poskytnutých kontaktných
informácií, za účelom zodpovedania Vašich otázok alebo vyriešenia Vami
uvedeného problému.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v súvislosti s prevádzkou webstránky,
môžu byť spracúvané okrem Prevádzkovateľa ešte nasledovnými príjemcami:

– Sprostredkovateľ (spoločnosť MediaCom Bratislava, s.r.o. uvedená v úvode
tejto informácie);

– právny zástupca Prevádzkovateľa;

– orgány verejnej moci;

– subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ zo zákona povinný poskytovať osobné
údaje;

– ďalšie osoby spracúvajúce osobné údaje pre Prevádzkovateľa a v jeho mene
na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na
ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v komentári udeľujete
pridaním komentára na webstránku na celú dobu od zverejnenia komentára na
webstránke po zrušenie samotnej webstránky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci
kontaktného formulára, udeľujete Prevádzkovateľovi na dobu do vybavenia
Vášho dopytu/zodpovedania Vašej otázky, maximálne však na dobu 6 mesiacov
od jeho poskytnutia.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie
nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek súhlas odvolať.

Aké práva máte nad svojimi osobnými údajmi

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

– právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa
Vašej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na
prenosnosť údajov;

– právo kedykoľvek odvolať súhlas;

– právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane
osobných údajov;

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii

Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť Vaše osobné údaje do žiadnej tretej
krajiny ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Svoj
súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom môžete
kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej správy na adresu

zodpovedna.osoba@groupm.com

.


Vaše otázky k tejto Informácii o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto Informácie o spracúvaní a ochrane
osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese

zodpovedna.osoba@groupm.com

.