Snívate o podnikaní, na ktoré potrebujete vlastný priestor? V nasledujúcom článku vám priblížime, čo všetko je nutné urobiť, aby sa váš sen stal skutočnosťou.

Čo to vlastne prevádzkareň je?

Predstavte si, že ste talentovaný kuchár a chcete si otvoriť prevádzkareň (reštauráciu). Na začiatok je dôležité definovať, čo tento pojem vlastne znamená. Zákon tak označuje priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť vykonávaním sústavnej činnosti za účelom zisku. Niektoré druhy podnikania môžete vykonávať aj bez takéhoto priestoru. Napríklad grafický dizajnér na voľnej nohe zväčša pracuje z domu, prípadne navštevuje coworking priestor. Prevádzkarňou by malo byť miesto, ktoré je pre zákazníkov voľne prístupné. Rozhodovanie, či si prevádzkareň potrebujete založiť, je v niektorých prípadoch subjektívne. Ak nemáte istotu, môžete sa poradiť na živnostenskom úrade. V našom modelovom prípade ste ale kuchár, a preto ju budete potrebovať.

Ako ju zriadiť

  • Ako prvé je potrebné urobiť oznámenie o zriadení prevádzkarne, reštaurácie, na príslušnom okresnom úrade.
  • Následne je potrebné oznámiť jej zriadenie aj príslušnému daňovému úradu. Treba tak urobiť do 30 dní.
  • Ďalej nasleduje žiadosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie záväzného stanoviska k uvedeniu priestorov do prevádzky.
  • Posledným krokom k vášmu snu je jej ohlásenie na mestskom alebo obecnom úrade.

Zriadením prevádzkarne sa povinnosti len začínajú

Vytvoriť reštauráciu, ktorú si ľudia obľúbia a budú sa do nej vracať, je spojením kvality jedla, profesionality obsluhy a mnohých ďalších esencií. Aby bolo všetko tak, ako má byť, musíte splniť viacero formalít, a to:

  • zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarmi,
  • odlíšiť zamestnancov od zákazníkov,
  • na viditeľnom mieste uviesť vaše obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť reštaurácie a prevádzkovú dobu,
  • vypracovať reklamačný poriadok a umiestniť ho na dostupné miesto,
  • oznámiť na mestskom alebo obecnom úrade otváracie hodiny (ak je vaša reštaurácia mimoriadne uzatvorená viac než jeden deň, musíte zverejniť túto zmenu najneskôr 24 hodín pred jej uzavretím).

Všetky tieto body platia všeobecne, bez ohľadu na to, akú prevádzkareň založíte. Ďalšie povinnosti podnikateľa upravuje napríklad Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z. z.), Zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.) alebo živnostenský zákon (č. 455/1991 Z. z.).

Poistenie pre podnikateľov

Ak pracujete poctivo a trpezlivo, výsledky vášho úsilia sa určite dostavia. Istotu, že o ne neprídete, si však radšej zabezpečte vhodným poistením. Nikdy dopredu neviete, či vašu prevádzku neohrozí prírodný živel alebo nevítaná návšteva. V okamihu by ste tak mohli prísť o vybavenie prevádzky a zároveň prerušenie činnosti na istý čas, čo samozrejme znamená aj finančný výpadok. Poistenie majetku vám vykryje náhradu škôd spôsobených požiarom, povodňou, víchricou, ale aj v dôsledku vlámania či vandalizmu. Hodiť sa bude aj poistenie zodpovednosti, či už za škody z prevádzkovej činnosti, za škody vyplývajúce z titulu vlastníctva alebo za škodu na prenajatej nehnuteľnosti. Poistiť je možné aj vzniknutý ušlý zisk.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.