Ako sa hovorí, aj majster tesár sa raz utne. Žiaľ, niekedy doslovne. Pracovný úraz sa veru z času na čas nevyhne ani tým najšikovnejším. Čo v takej chvíli robiť? Pravidlo číslo jedna znie: nepodliehajte panike. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako v takejto situácii postupovať a na čo všetko máte nárok.

Kedy hovoríme o pracovnom úraze?

Utrpeli ste úraz cestou do práce, počas práce alebo v rámci obednej prestávky? Rovnaká ujma na zdraví, no rôzne situácie. Jedná sa teda vždy o pracovný úraz? Veruže nie. Pracovný úraz je klasifikovaný ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Preto sa úraz, ktorý sa vám stal cestou do práce alebo z nej, za pracovný nepovažuje. Rovnako sa za pracovný úraz nepovažujú ani nehody počas obednej pauzy či cestou k lekárovi, s výnimkou návštevy lekára, ku ktorému vás poslal zamestnávateľ.

Ako v prípade pracovného úrazu postupovať?

Ak sa vám stane pracovný úraz, mali by ste o ňom bezodkladne upovedomiť vášho zamestnávateľa. Povinnosťou zamestnávateľa je vyhotoviť o úraze záznam a následne informovať príslušné inštitúcie. V prípade, ak si váš úraz vyžaduje práceneschopnosť dlhšiu ako tri dni, vzniká zamestnávateľovi oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, a to v lehote najneskôr do troch dní a do ôsmych dní voči inšpektorátu práce. Ak sa jedná o závažný úraz, resp. vzniklo reálne podozrenie z ublíženia na zdraví, je zamestnávateľ povinný upovedomiť aj políciu, ktorá celú vec dôkladne prešetrí. Povinnosťou zamestnávateľa je okrem oznámenia celej udalosti úradom aj realizovať opatrenia, ktoré podobným nehodám zabránia.

Náplasť v podobe finančnej kompenzácie

Ak ste riadnym zamestnancom, alebo aj pracovníkom na dohodu, máte za pracovný úraz nárok na finančnú kompenzáciu. Tento nárok vám vyplýva z úrazového poistenia, ktoré za vás povinne odvádza do sociálnej poisťovne zamestnávateľ. O aké dávky sa konkrétne jedná?

  • úrazový príplatok – poskytuje sa počas trvania PN, ktorej dôvodom je pracovný úraz,
  • náhrada za bolesť – poskytuje sa vtedy, ak je bolesť uvedená v lekárskom posudku ako ujma spôsobená pracovným úrazom,
  • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – poskytuje sa, ak má pracovný úraz za následok preukázateľné sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada za liečenie – poskytuje sa v prípade, ak náklady na liečenie nemôžu byť hradené zo zdravotného poistenia,
  • jednorázové vyrovnanie – poskytuje sa ako jednorázová kompenzácia poklesu pracovnej schopnosti v dôsledku úrazu,
  • úrazová renta – poskytuje sa ako pravidelná kompenzácia poklesu pracovnej schopnosti v dôsledku úrazu

A čo živnostníci?

Ak ste živnostníkom, nie ste zamestnancom. Ale to určite viete. . Vašej pozornosti istotne neunikol ani fakt, že ako živnostník neplatíte odvody do systému úrazového poistenia, takže vám v prípade pracovného úrazu nevzniká nárok na poistné plnenie. Ideálnym riešením pre vás je využiť produkty komerčného poistenia, ktoré vám v prípade potreby poskytnú finančnú kompenzáciu. Určite sa oplatí informovať sa v poisťovni o možnostiach pripoistenia k životnému poisteniu alebo o rizikovej poistke. Sami viete, koľko energie a času venujete vašej profesii v snahe zabezpečiť vás a vašu rodinu. Preto by ste sa mali zamyslieť aj nad tým, čo v prípade, ak nebudete môcť kvôli úrazu pokračovať v podnikaní. Aj krátky výpadok vám môže spôsobiť finančné straty. Náhradu za výpadok príjmu alebo preplatenie liečebných nákladov vám pomôže pokryť práve životné poistenie a špeciálne pripoistenia.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.