Európska únia každoročne podporí viac ako 200 000 malých a stredných podnikov. Môže byť medzi nimi aj ten váš.

Pre koho sú dotácie určené

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať živnostníci alebo podniky každej veľkosti   v každom odvetví, vrátane mikropodnikov do 9 zamestnancov, malých podnikov do 49 zamestnancov a stredných podnikov do 249 zamestnancov. Európska únia poskytuje granty v rôznych oblastiach podnikania, ktorými sú:

  • Veda a výskum
  • Rozvoj podnikania
  • Informačno-komunikačné technológie a poľnohospodárstvo
  • Lesníctvo a rybné hospodárstvo.

Pričom poskytuje rôzne formy financovania, medzi ktoré patria podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál.

Ako získať grant

Kým si podáte žiadosť o nenávratný finančný príspevok, teda grant, mali by ste presne vedieť, na čo získané prostriedky budete chcieť použiť. Pripravte si tzv. projektový zámer (podnikateľský plán), v ktorom zadefinujete využitie dotácie v podnikaní. Potom si vyberte najvhodnejšiu grantovú schému, cez ktorú sa budete o podporu uchádzať. Európska únia poskytuje dotácie priamo alebo nepriamo, prostredníctvom štátnych inštitúcií ako sú ministerstvá a špecializované agentúry.

Kde hľadať pomoc

Ak nemáte čas zisťovať, cez aký program sa dajú peniaze získať a na ktorú inštitúciu sa máte so žiadosťou obrátiť, môžete využiť služby profesionálov. Na trhu sú špecializované poradenské firmy, ktoré podnikateľom pomáhajú s formálnou stránkou žiadostí a administratívnym procesom. Vyhľadať si ich môžete priamo cez internet, kde si ich jednoducho vyberiete podľa lokality, ktorá vám najviac vyhovuje.

Najvyužívanejšie dotačné programy

COSME je nový program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, riadený Európskou komisiou. Jeho cieľom je zlepšenie  prístupu podnikateľov k financovaniu a trhom, podpora podnikateľov a vytváranie priaznivých podmienok pre zakladanie a rast podnikov prostredníctvom záruk a úverov, respektíve kapitálového nástroja pre rast.

Program Horizont 2020 je názov hlavného nástroja na podporu výskumu, vývoja a inovácií Európskej komisie pre roky 2014 až 2020 (v rámci COSME) s rozpočtom 78 miliárd eur. Opiera sa o tri základné piliere: Excelentná veda, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy. Do tohto programu sa môžu zapojiť univerzity a výskumné organizácie. Osobitnú podporu dostávajú malé a stredné podniky. Žiadosti je možné predkladať na základe verejných výziev Európskej komisie. Tie, spolu s ďalšími informáciami o programe Horizont 2020, nájdete napríklad na Národnom portáli MŠVVaŠ SR.

Erasmus pre mladých podnikateľov pod slovom Erasmus sa vám zrejme vybaví obľúbený výmenný program pre študentov. Jeho obdoba je vďaka Európskej únii dostupná aj pre podnikateľov. Tí majú možnosť vycestovať do zahraničia a nadobudnúť tam nové poznatky od svojich mentorov, skúsených podnikateľov.

Európska únia ponúka ďalšie programy pre malých a stredných podnikateľov. Ak ste začínajúci podnikateľ, užitočné rady a praktické informácie nájdete napríklad na stránke europa.eu. 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.