Nakupovanie cez internet je čoraz obľúbenejšie a objem zasielaného tovaru je obrovský. Pri preprave zásielok sa môže stať, že sa tovar poškodí. Ak vlastníte prepravnú spoločnosť či internetový obchod s tovarom, poznáte vaše možnosti v prípade poškodenej zásielky?

Rozsah zodpovednosti

Dopravca z pravidla zodpovedá za zásielku, ktorú prepravuje, počas celej dĺžky jej prepravy. Zákonná zodpovednosť sa vzťahuje na čas od prevzatia, až po odovzdanie zásielky správnemu príjemcovi, prípadne poverenému zástupcovi. V prípade, že dopravca dodá poškodený tovar, skúma sa jeho zodpovednosť za takúto škodu. Zákon je k dopravcom zväčša prísny, a to z dôvodu početných podvodov. Existujú však situácie, pri ktorých sú od zodpovednosti oslobodení. Ide napríklad o situáciu, keď je zásielka poškodená na základe vlastnej chyby odosielateľa alebo z iného dôvodu ako nedbalosťou dopravcu, okolnosťami, ktoré z pohľadu dopravcu nie je možné odstrániť alebo odvrátiť a podobne. Dopravca je tiež zbavený zodpovednosti v súdnych sporoch, v ktorých sa preukáže zavinenie odosielateľa. Na činy ako krádež, lúpež, požiar vozidla, blokáda, poruchy a nehody vozidla sa nahliada individuálne. Vo väčšine prípadov je však chyba priznaná dopravcovi. Špecifikáciu, kto sa zákonne považuje za dopravcu, prepravcu, odosielateľa a príjemcu nájdete napríklad tu.

Zasielanie prostredníctvom tretích strán

S počtom subjektov zúčastňujúcich sa na preprave rastie aj možnosť poškodenia tovaru. Za tovar ste smerom k svojmu zákazníkovi zodpovedný každopádne, bez ohľadu na to, či ste dopravcom samotným alebo iba vlastníte internetový obchod. V prípade, že zásielku posielate kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou, odškodnenie za poškodený tovar môžete vymáhať od nich. Nezabúdajte však, že je vašou povinnosťou ešte pred odovzdaním dopravcovi tovar zabaliť tak, aby bolo zamedzené jeho poškodeniu.

Rozdiel v domácej a medzinárodnej doprave

Ak podnikáte vo vnútroštátnej preprave, je miera vašej zodpovednosti stanovená v Obchodnom zákonníku. Vzniká vám povinnosť nahradiť cenu zásielky v čase, keď vám bola odovzdaná.
Zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu je upravená Dohovorom CMR. V zmysle Dohovoru CMR dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Za každý kilogram chýbajúcej hmotnosti tovaru je tak dopravca povinný zaplatiť 8,33 SDR. Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila. Užitočné informácie o poistení prepravy si môžete prečítať aj tu.

Ako sa zabezpečiť

Pri niektorých povolaniach je poistenie profesijnej zodpovednosti zákonnou povinnosťou. Ak ste dopravca, takúto povinnosť nemáte. Mali by ste si však dobre zvážiť prípadné riziká, najmä ak prepravujete tovar často, vo veľkom množstve alebo veľkej hodnoty. Pre istotu je dobré uzavrieť vhodné poistenie. Ak by ste sa náhodou dostali do situácie, kedy by zákazník reklamoval poškodenie tovaru spôsobené pri preprave, poisťovňa za vás uhradí prípadné škody na Slovensku aj v zahraničí.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.