Predmetom konania sú majetok, úspory v banke či životná poistka, ale aj úver alebo stavebné sporenie. Ľahko teda zdedíte po príbuzných aj dlhy. Ako si s tým poradiť?

O priebeh dedičského konania sa ako dedič nemusíte starať. Všetky formality vybavuje notár alebo súd, ktorý začne konať na podnet žiadosti z matričného úradu. Ak dedíte dlhy, môžete dedičstvo odmietnuť. V súvislosti s týmto rozhodnutím vám teda žiadne povinnosti nepribudnú.

Ak je priebeh konania bez problémov, čiže sa medzi dedičmi nevedie žiadny spor, notár vydá osvedčenie o dedičstve. Sú to obvykle situácie, keď je dedičom jediná osoba alebo dedičstvo pripadlo štátu, prípadne sa dediči medzi sebou dohodli, či uzavreli s veriteľmi dohodu o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov. Môžete sa však dostať aj do situácie, že  nie ste s verdiktom dedičského konania spokojný. Vtedy máte zákonnú možnosť podať na príslušnom súde (do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve)žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve. V prípade, že to nestihnete, osvedčenie o dedičstve nadobudne právoplatnosť.

Dedenie nehnuteľnosti

Ak sa dedí nehnuteľnosť, zápis do katastra sa vykonáva dvoma spôsobmi:

  1. Príslušný okresný súd zašle osvedčenie o dedičstve.
  2. Dediči si dajú sami zapísať osvedčenie o dedičstve žiadosťou na kataster. Po zápise vystaví príslušný katastrálny úrad nové listy vlastníctva dedičom.

Životná poistka

Samotné poistenie nebýva predmetom dedičského konania. Predmetom dedenia však môže byť poistné plnenie pre prípad smrti poisteného, ak ten pri uzatvorení poistky neurčil oprávnenú osobu, tj. meno, priezvisko a rodné číslo toho, komu vyplatí v prípade jeho smrti poisťovňa plnenie. Ak vás teda zmluva o životnom poistení uvádza ako oprávnenú osobu, dostanete sa k peniazom z poisťovne oveľa rýchlejšie ako pri dedičskom konaní.

Úspory v banke

Banka štandardne zablokuje účet, keď sa dozvie o smrti jeho majiteľa. K peniazom sa nikto nedostane, až kým neprebehne dedičské konanie, ktoré určí právoplatného dediča finančných úspor zosnulého.

Úver, stavebné sporenie

Banky dlhy neodpúšťajú ani po úmrtí. Tie prechádzajú  na dedičov. Kým prebehne dedičské konanie, splátky treba platiť, hoci sa o dedičovi ešte nerozhodlo. Informujte sa v banke, či je možný odklad splátok. Môžete si tak ušetriť vlastné prostriedky a splátky uhradíte až z dedičského konania.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.

ZISTITE VIAC