Na Slovensku platí zákon, že každé auto prihlásené do evidencie musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Tento zákon má za úlohu chrániť vás na cestách v prípade dopravnej nehody. V tejto súvislosti je často skloňované aj havarijné poistenie auta. Aký je však medzi nimi rozdiel? Potrebujete obe poistenia?

Povinné zmluvné poistenie platí za vás

Nie je vôbec na škodu, že je tento typ poistenia povinný. Jeho úlohou je totiž zaplatiť škody, ktoré spôsobíte iným na majetku, ale aj na zdraví. Jednoducho povedané, ak ste vinníkom dopravnej nehody vy, zodpovednosť za spôsobené škody preberá poisťovňa a ostatným účastníkom vyplatí odškodné v stanovenej výške za vás. Dôležité je však uvedomiť si, že PZP nehradí škody, ktoré ste spôsobili sami sebe.

Práve z tohto dôvodu sa odporúča, a to nielen pri vozidlách na lízing či úver, uzatvoriť aj havarijné poistenie. Prečo? Princípom havarijného poistenia je nahradiť škody spôsobené na vašom majetku, a to aj v prípade, že ste dané škody nespôsobili vy. Jeho výška však závisí od niekoľkých faktorov, na ktoré poisťovňa prihliada. Je to predovšetkým rok výroby auta, značka a cena auta uvedená na faktúre.

V akých prípadoch ste krytí?

Povinné zmluvné poistenie sa podľa zákona vzťahuje na:

 • škody na zdraví účastníkov nehody (v prípade PZP od poisťovne KOOPERATIVA aj posádka poisteného vozidla vo forme benefitu),
 • náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté na majetku – poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • náklady spojené s právnym zastúpením poškodených osôb,

Pri PZP od poisťovne KOOPERATIVA máte navyše kryté aj tieto riziká:

 • poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla
 • poistenie škôd spôsobených stretom so zverou
 • poistenie batožiny
 • či poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti

Havarijné poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na vašom majetku, a to aj:

 • v prípade dopravnej nehody s iným vozidlom, zvieraťom alebo prekážkou na ceste,
 • v prípade krádeže a vandalizmu,
 • v prípade škôd spôsobených vplyvom živlov.

Ako to funguje v praxi?

Ideálnym príkladom je konkrétna situácia, kedy sa predmetom poistnej udalosti stali horiace vozidlá. Obe mali uzatvorené povinné zmluvné poistenie, no poistné vyplatené nebolo. Prečo? Rozoberme si situáciu podrobnejšie: Vozidlo A začalo horieť, požiar sa rozšíril a spôsobil škodu aj vedľa stojacemu vozidlu B. Prirodzene by sme povedali, že z PZP vozidla A sa pokryjú škody druhému vozidlu.

Opak je pravdou. PZP totiž hradí škody spôsobené len prevádzkou vozidla. Do krytia teda nespadajú tie udalosti, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou, napríklad ak vozidlo stálo a požiar bol spôsobený vandalizmom alebo inou príčinou. Ak by však malo vozidlo A uzatvorené aj havarijné poistenie, škody spôsobené požiarom na vlastnom vozidle by boli kryté. A vozidlo B, ktoré tiež nemá uzatvorené havarijné poistenie, tak bude musieť byť opravené na náklady jeho majiteľa.

Čím skúsenejší vodič, tým lepšia cena

Povinné zmluvné poistenie upravuje cenu podľa škodového priemeru. Teda čím menej nehôd ste za konkrétne obdobie mali, tým lepšiu cenu v rámci PZP dostanete. Výška poistenia PZP sa taktiež stanovuje aj na základe veku vodiča. U skúsených vodičov sa na základe odjazdených rokov predpokladá nižšia nehodovosť ako u začínajúcich vodičov, z čoho vyplýva aj výhodnejšia cena PZP. V tejto rovnici je tiež potrebné brať do úvahy aj druh PZP. Kooperativa poskytuje dva varianty s rozdielnym typom krytia:

PZP Partner hradí škody do výšky, ktorú stanovuje zákon – do 5 miliónov eur na škody na zdraví a majetku bez ohľadu na počet poškodení a do 1 milióna eur na náhradu poškodených vecí. PZP Europartner zas hradí škody nad rámec stanovený zákonom a to až do 2 miliónov eur na náhradu vecných škôd.

Havarijné poistenie je poistka pre vás

Cenu havarijného poistenia ovplyvňuje viac parametrov. V prvom rade je to cena a značka vozidla, pričom sa prihliada aj na jeho technický stav. Dôležitým faktorom pri stanovení výšky havarijného poistenia je okrem veku vodiča aj úroveň krytia poistenia. Havarijné poistenie Auto Komplet od Kooperativy kryje náklady na opravu vozidla v plnej výške pri čiastočnej škode, napríklad pri oprave karosérie či motora. Pri totálnej škode sa z poistenia hradí až do 100% jeho aktuálnej všeobecnej hodnoty.

Na čo myslieť pri uzatváraní havarijného poistenia?

Rozhodujúcim faktorom pri uzatváraní havarijného poistenia by mala byť predovšetkým miera krytia, teda to, čo všetko si chcete poistiť. V prípade poistenia Auto Komplet si môžete vybrať spoluúčasť 5% minimálne 70€, 150€, 300€ alebo fixnú spoluúčasť 150€. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšia cena poistného. Taktiež je dobré informovať sa, či vaše poistenie ponúka bonusy za bezškodový priebeh. Vo väčšine prípadov je možné v rámci havarijného poistenia uzatvoriť aj rôzne pripoistenie – čelného skla, poistenie pneumatík, batožiny, zapožičanie náhradného vozidla a podobne.

Všetky potrebné informácie o podmienkach PZP a havarijného poistenia nájdete na webe Kooperativy.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.